خدمات مهندسی کالا و بازرگانی

خدمات مشاوره و تاسیس کالاها و تجهیزات بخش نفت، گاز و پتروشیمی، آب و برق و صنایع مختلف در زمینه هایی اعم از:

  1.  مکانیکال و تجهیزات

  2. تجهیزات برق و ابزار دقیق